คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ติดต่อ/แผนที่
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

คณะผู้บริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ


อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ
 ตำแหน่ง: คณบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีอาหาร
โทรศัพท์:    3310
E-mail: tjuntachote16@gmail.com


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
ตำแหน่ง:  รองคณบดีวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
โทรศัพท์: 3312
E-mail: vklompong@gmail.com
 
 

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง
ตำแหน่ง: ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีอาหาร
โทรศัพท์: 3307 
E-mail: annthida@hotmail.com