คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ติดต่อ/แผนที่
 
บุคลากรสายวิชาการ กลับหน้าหลัก


                               
        อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ
โทรศัพท์:    3310
E-mail: tjuntachote16@gmail.com
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ กลุ่อมพงษ์
โทรศัพท์: 3312
E-mail: vklompong@gmail.com


 
 

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง
โทรศัพท์: 3307 
E-mail: annthida@hotmail.com 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
โทรศัพท์ : 3302
E-mail: sappasith@tsu.ac.th  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม 
 
โทร: 3315
E-mail: chontisa.s@gmail.com   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว 
   โทร: 3306
E-mail: apsara.2555@gmail.com                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร                   
 โทร: 3319
          E-mail: kphanat@gmail.com             


 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว
 โทร: 3314
  E-mail: pornpimon_maya@yahoo.com                                อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์                               
โทร: 3318
    E-mail: dongrutrada@hotmail.com 
     อาจารย์ ดร.รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์
โทร: 3303
       E-mail: rossainday@hotmail.com