คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ประกันคุณภาพ
มคอ.2
มคอ.3/4
มคอ.5/6
มคอ.7
 
มคอ.5/6 กลับหน้าหลัก

รหัสรายวิชา

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

รหัสรายวิชา

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

ชื่อรายวิชา

ชื่อรายวิชา

๐๔๐๔๓๑๑

 เคมีอาหาร ๑

๐๔๐๔๑๓๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น

๐๔๐๔๓๑๒

 หลักการวิเคราะห์อาหาร

๐๔๐๔๒๒๑

จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร

๐๔๐๔๓๒๑

 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

๐๔๐๔๒๒๒

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร

๐๔๐๔๓๓๑

 การแปรรูปอาหาร ๒

๐๔๐๔๒๓๑

การแปรรูปอาหาร ๑

๐๔๐๔๓๔๑

 วิศวกรรมอาหาร ๒

๐๔๐๔๒๓๒

ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ๑

๐๔๐๔๓๔๒

 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร

๐๔๐๔๒๔๑

วิศวกรรมอาหาร ๑

๐๔๐๔๓๕๑

 การควบคุมคุณภาพอาหารและ 

 การประเมินทางประสาทสัมผัส

๐๔๐๔๓๑๓

เคมีอาหาร ๒

๐๔๐๔๓๕๒

 สุขาภิบาลและการจัดการ

 สภาพแวดล้อมในโรงงานอาหาร

๐๔๐๔๓๑๔

ปฏิบัติการเคมีอาหาร

๐๔๐๔๓๗๑

 การวางแผนการทดลองด้าน

 อุตสาหกรรมอาหาร

๐๔๐๔๓๑๕

สารเจือปนอาหาร

๐๔๐๔๔๓๑

 การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร

๐๔๐๔๓๑๖

หลักโภชนศาสตร์

๐๔๐๔๔๓๒

 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

๐๔๐๔๓๓๒

ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ๒

๐๔๐๔๔๓๕

 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ

๐๔๐๔๓๓๓

นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร

๐๔๐๔๔๖๑

 การตลาดและแผนธุรกิจสำหรับ

 ผู้ประกอบการ

๐๔๐๔๓๕๓

ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพอาหาร

๐๔๐๔๔๗๑

 สัมมนา

๐๔๐๔๓๖๑

การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

๐๔๐๔๔๓๘

 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ด้านอาหาร

๐๔๐๔๓๖๒

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๐๐๐๐๑๖๗

 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม

๐๔๐๔๓๗๒

เทคนิคการวิจัย

 

 

๐๔๐๔๔๘๑

ฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

๐๔๐๔๔๘๒

โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

 

๐๔๐๔๔๘๓

สหกิจศึกษา