คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ต.ค.64 ถึงวันที่ 14 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ทั่วไป] ประกาศผลการประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (ABI R2M 2022)