คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 พ.ค.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่พบปะผู้บริหาร คณจารย์ และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 
     

 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่พบปะผู้บริหาร คณจารย์ และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

 20-05-2022

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ลงพื้นที่พบปะผู้บริหาร คณจารย์ และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

**********************************

บ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 6 ท่าน ประกอบไปด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
5. อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง
ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ระดับคณะและส่วนงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง การแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ ตลอดจนการรับฟังแนวทางและหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านผู้บริหารชุดใหม่ ตลอดจนแผนและแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศด้านนวัตกรรมสังคม ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่เวลา 14.00 - 14.30 น.
****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************