คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 พ.ค.65 ถึงวันที่ 28 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)
 
     

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)

 27-05-2022

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบกด้วย หลักสูตร นวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ และหลักสูตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย โดยมีจำนวนผู้สมัครเรียนรวม 2 หลักสูตร จำนวน 60 คน ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ) กล่าวเปิดกิจกรรมและแนะนำคณาจารย์ผู้สอน พร้อมกันนี้ในกิจกรรมมีการแนะนำแผนการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การเข้าตรวจสอบระบบการเรียนการสอน การเข้าห้องเรียนออนไลน์ การเรียนในระบบปฏิบัติการทั้งแบบ Online และ Onsite ทั้งนี้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ผู้เรียนต้องการ และถาม-ตอบ ข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อความพร้อมในเปิดเทอมและเปิดเรียนทั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอขอบคุณการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการจัดทำหลักสูตร จากสำนักงานปลัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแลนวัตกรรม โดยครอบคลุมการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวเป็นระยะเวลากว่า 4 เดือน และผู้เข้าเรียนสามารถเก็บรวบรวมจำนวนหน่วยกิตดังกล่าวเพื่อการขอปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วยในอนาคต
****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************