คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักคอมร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการพัมนาระบบการเรียนการสอนหลักสูตร Non-degree
 
     

  สำนักคอมร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการพัมนาระบบการเรียนการสอนหลักสูตร Non-degree

 27-05-2022

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์วิทยาเขตพัทลุง นำโดยอาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายกฤษฎา คงหนู หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัทลุง และนางเจนจิรา วิศพันธ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป พัทลุง เข้าพบคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนหารือแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของนิสิตหลักสูตร Non-degree และปรึกษาหาแนวทางในการจัดทำระบบเพื่อรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาและวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์) นักวิชาการดูแลงานบริการศึกษาและพัฒนานิสิต (นายนฤเบศร์ ซังปาน) และนักวิชาการดูแลงานหลักสูตร (นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา) ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนและบอกถึงสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรดังกล่าว

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอบคุณสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นอย่างสูงที่เห็นถึงความสำคัญและมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาในการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร Non-degree ให้ดีขึ้นและเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในอนาคต


****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************