คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 31 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร Non-degree หลักสูตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและธุรกิจ
 
     

 หลักสูตร Non-degree หลักสูตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและธุรกิจ

 8-06-2022

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 หลักสูตร Non-degree หลักสูตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการตลาดสำหรับชุมชนนวัตกรรมเพื่อสังคม ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พร้อมกับอาจารย์ผู้จัดการหลักสูตร (ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่องพงษ์) และอาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์) โดยในกิจกรรมมีคุณตรีชิต เมธารัตนโชติ ตำแหน่ง CEO & Co - Founder MEEPHAKDEE Co.,LTD กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มีผักดี จำกัด และคุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง ตำแหน่ง Chief Business Development Officer & Co-Founder, AIRPORTELs เป็นวิทยากรพิเศษ โดยการอบรมครั้งนี้จะมีการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการวางแผนเชิงการตลาดเพื่อประยุกต์ในในกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร และเพื่อการนำไปปรับใช้ในสายงานธุรกิจของผู้เรียนแต่ละคน โดยเนื้อหาการอบรมจะมีการสอดคล้องในรายวิชาเรียน N120141 เรื่อง แนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชะลอวัย การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจและการจัดทำแผนการตลาด
กิจกรรมอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************