คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 31 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร Non-degree เครื่องดื่มชะลอวัย เปิดเรียนปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเป็นวันแรก
 
     

 หลักสูตร Non-degree เครื่องดื่มชะลอวัย เปิดเรียนปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเป็นวันแรก

  9-06-2022

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 หลักสูตร Non-degree เครื่องดื่มชะลอวัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้เปิดให้ผู้ลงทะเบียนเรียนเดินทางเข้ามาเรียนปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย ต่อเนื่องจากภาคทฤษฎีที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้ ในรายวิชา N120131 ฝึกปฏิบัติ : กรรมวิธีการผลิตและการใช้เทคโนโลยีสกัดเย็นในการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย โดยในวันนี้มีอาจารย์ผู้สอนจำนวน 2 ท่าน ได่แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว โดยรายวิชาได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำวัตถุดิบที่ต้องการคิดค้นเป็นเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและชะลอวัย มาคนละ 1 ชนิด โดยผู้เรียนได้เริ่มต้นการผลิตเครื่องดื่มพร้อมกับการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อทำให้เครื่องดื่มนั้นมีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสายสุขภาพ โดยบรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความสนุกและทุกคนเต็มที่กับการเรียนการสอนครั้งนี้เป็นอย่างมาก

****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************