คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 31 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ
 
     

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ
 
15-06-2022

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ณ อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท จ.กระบี่ โดยในวันนี้ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. ได้รับฟังบรรยายการทบทวนโครงร่างองค์กร จากท่านคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ) และการร่วมวางแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนางาน ตลอดจนจุดมุ่งหวังในการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศของสายงานแต่ละด้าน

****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************