คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 31 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เกียรติบรรยายวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ แก่คณะเพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์
 
     

 ผู้รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เกียรติบรรยายวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ แก่คณะเพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์
 
16-06-2022

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงษ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธฺการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการบรรยายวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ในโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ณ อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท จ.กระบี่ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ต่อไป

****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************