คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.ค.65 ถึงวันที่ 31 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
 
     

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
 
1-07-2022

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง MF1200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลัยลักษณ์ กล่อมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ ประธานสาขาฯ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางฯ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และให้เกียรติในการบรรยายให้แก่นิสิตในเรื่องต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อนิสิตในการศึกษา และการปรับตัวเข้ากับการเรียนมหาวิทยาลัยต่อไป
และในตอนท้ายของกิจกรรมได้มีการเจิมหน้าผากและผูกข้อมือนิสิตเพื่อรับขวัญและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับนิสิต ตลอดจนมีการให้นิสิตพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนในด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมมหาวิทยาลัยและเรื่องอื่น ๆ ตามที่นิสิตสอบถาม****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************