คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.65 ถึงวันที่ 11 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการมอบเสื้อวิชาชีพ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3
 
     

 สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการมอบเสื้อวิชาชีพ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 

20-07-2022

สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการมอบเสื้อวิชาชีพ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วันที่ 20 กรกรฎาคม 2565 ณ ห้อง TCD209 ตั้งแต่เวลา 14.30 - 17.00 น. โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่ตนเลือกเรียน ของรุ่นพี่นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -เพื่อเสิรมสร้างให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม -เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง การรับเสื้อวิชาชีพถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่านิสิตได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วครึ่งทาง หลังจากนี้จะเป็นการเข้าสู่การเรียนในรูปแบบของวิชาชีพที่นิสิต ได้เลือกเรียน พร้อมมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะก้าวไปสู่การฝึกงาน หรือการออกไปฝึกประสบการณภายนอกมหาวิทยาลัย ฉะนั้นการรับเสื้อถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแก่ตัวนิสิต อาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์) เป็นตัวแทนในการกล่าวแสดงความยินด และกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ มีตัวแทนอาจารย์ทั้ง 2 หลักสูตร ตัวแทนน้อง ๆ ปี 1 และ 2 และตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 4 กล่าวแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่รับเสื้อ บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเรียบร้อย


***************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************