คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.65 ถึงวันที่ 11 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology (TAR UC) ประเทศมาเลเซีย
 
     

 ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology (TAR UC) ประเทศมาเลเซีย 

02-08-2022

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology (TAR UC) ประเทศมาเลเซีย เนื่องในโอกาสการขอเข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยทักษิณ และร่วมหารือการทำกิจกรรมร่วมและทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต โดยในวันนี้มีการนำเยี่ยมชมโดย อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และได้รับเกียรติจากตัวแทนคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง ในการนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและบรรยายการเรียนการสอนการทำปฏิบัติด้านเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อาหาร
***************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************