คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.65 ถึงวันที่ 25 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร” ภายใต้หัวข้อ “How to train a designer ออกแบบด้วย Canva ให้แอดวานซ์
 
     

 บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร” ภายใต้หัวข้อ “How to train a designer ออกแบบด้วย Canva ให้แอดวานซ์

10-08-2022

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายนฤเบศร์ ซังปาน ตำแหน่งนักวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "How to train adesingner ออกแบบด้วย Canva ให้แอดวานซ์" ที่จัดโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย “โครงการอบรมการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร” ภายใต้หัวข้อ “How to train a designer ออกแบบด้วย Canva ให้แอดวานซ์” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ ขุนพล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง C 207 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กิจกรรมภาคเช้า มีการบรรยายในหัวข้อ “ทฤษฎีการออกแบบ
การสร้างดุลยภาพในการจัดวางองค์ประกอบและการใช้สี” ความเข้าใจเรื่องขนาดและความละเอียดของภาพ (size and resolution )การจัดองค์ประกอบภาพ (Composition) ทฤษฎีการจับคู่สี (Color wheel theory) แหล่งที่มาของภาพและองค์ประกอบอื่นๆ (source) และลำดับความสำคัญของข้อความ (Topic) โดยวิทยากรนางสาววิชชุดา ช่วยพิชัย เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย การบรรยายและเรียนรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ “เทคนิคและการใช้เครื่องมือโปรแกรม Canva” การใช้เครื่องมือขั้นสูงของโปรแกรม Canva เรียนรู้ template และ Function ในการสร้างงาน การผลิต Artwork เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการผลิต infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย อาจารย์พัฒนพงค์ ศรีน้อย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมการฝึกปฏิบัติการออกแบบผลงานด้วยการใช้งานโปรแกรม Canva เบื้องต้น อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมจำนวน 42 คน
ขอขอบคุณภาพจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
***************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************