คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ส.ค.65 ถึงวันที่ 15 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEX200
 
     

 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEX200

15-08-2022

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสูความเป็นเลิศ EdPEX200 และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ) ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม (Site Visit) โครงการ EdPEx200 รุ่น 9 พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM ในโอกาสนี้ คณบดี (ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ) รองคณบดี (ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์) คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับและเข้ารับการสัมภาษณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงาน การดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเศวตปทุม และห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
***************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************