ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ส.ค.61 ถึงวันที่ 8 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดประชุมทำแผนกิจกรรมสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดประชุมทำแผนกิจกรรมสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ. ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า และ ผศ. ดร. พณัฐ กิตติพัฒนบวร