ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ส.ค.61 ถึงวันที่ 12 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่มโยงการศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษา