ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ส.ค.61 ถึงวันที่ 13 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลทิศา สุขเกษม ที่ได้การรับรองเป็น
 
     
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับการรับรองเป็น "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" ภาคบรรยาย หมวดที่ 2 การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชนตามภารกิจหลัก โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)