ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 ส.ค.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์ Junior 4.0
 
     
โครงการฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์ Junior 4.0
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพได้จัดโครงการฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์ Junior 4.0 ให้กับน้องๆ จำนวน 40จากโรงเรียนแสงทองวิทยา และโรงเรียนธิดานุเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตลอดจนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อาทิเช่น ปิเปต บิวเรต กล้องจุลทรรศน์ เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyzer) เป็นต้น โดยลงมือปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ปริมาณเกลือ  และปฏิบัติการอื่นๆ ตลอด 2 วัน
 
 
ภาพหมู่ น้องๆ กับทีมคณาจารย์ผู้ดูแลปฏิบัติการฟิสิกส์
ภาพหมู่น้องๆ ผู้ปกครอง คุณครู คณาจารย์ และทีมงาน