ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ก.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการยื่นขอ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
 
     
โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการยื่นขอ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ห้อง IT 112 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในจังหวัดพัทุลง ที่มีความประสงค์จะยื่นขอ อย. โดยมีทีมวิทยากร 4 ท่าน คือ ผศ.ดร.พรพิมล มะยะเฉียว ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม และ อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง 


ภาพทีมวิทยากรกับผู้ประกอบการในจังหวัดพัทลุง

วิทยากร ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ ระหว่างการบรรยาย


เปิดรับลงทะเบียนเข้างาน