ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ต.ค.61 ถึงวันที่ 31 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม 50 ปี วศ มศว ม.ทักษิณ
 
     
กิจกรรม 50 ปี วศ มศว ม.ทักษิณ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

            นับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 วันก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ที่ในระยะต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา” “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้” และ “มหาวิทยาลัยทักษิณ” ตามลำดับ ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 50 ปี แล้ว ในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ม.ทักษิณจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ. มศว. ม.ทักษิณ) ครบรอบ 50 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ยึดมั่นปรัชญา ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา 
         
            ภายในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วยพิธีทางศาสนาพุทธและศาลนาอิสลาม พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ การแสดงของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่แสดงถึงความเป็นมาและความภาคภูมิใจแห่ง วศ. มศว. ม.ทักษิณ การสนทนาพาทีประสบการณ์ดีๆจากศิษย์เก่า การแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างนิสิตวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ชิงถ้วยท่านอธิการบดี การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมรวมบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และทีมศิษย์เก่าโพ้นทะเล พร้อมทั้งการแสดงดนตรี การร่วมรำวงเวียนครกเพื่อระดมทุนการศึกษา และการออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยชุมชน
 


         ในการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณี ระหว่าง 2 วิทยาเขต มีการเดินขบวนพาเหรด จาก 14 คณะ ได้แก่
 
1) คณะศึกษาศาสตร์ , 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,3) คณะวิทยาศาสตร์,4) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ,5) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ,6) คณะนิติศาสตร์,7) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ,8) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา,9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,10) คณะพยาบาลศาสตร์ ม11) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ,12) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ,13) วิทยาลัยนานาชาติ และ 14) บัณฑิตวิทยาลัย ตามลำดับ
          สำหรับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ นำโดย อ.ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมคณาจารย์ พนักงาน และนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาข่าว 
https://news.gimyong.com/article/9132