ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ต.ค.61 ถึงวันที่ 31 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์ Junior 4.0
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์ Junior 4.0

เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง

 **********************************

          คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์ Junior 4.0 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทดลองทางเคมี ชีววิทยา และทางฟิสิกส์ และฝึกปฏิบัติโดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จริงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ตลอดจนการฝึกทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22-24 ตุลาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมได้รับทั้งความรู้และความสนุก รวมถึงการฝึกเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่ทันสมัยและพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป