ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 พ.ย.61 ถึงวันที่ 11 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าศึกษาดูงานด้านสถานที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 
     

คณะอาจารย์จากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จังหวัดสงขลา
เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ         

เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง ประธานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จังหวัดสงขลา ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อนำไปบริหารจัดการภายในวิทยาลัยให้เป็นระเบียบและเป็นไปตามแบบแผนการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ ต่อไป