ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ย.61 ถึงวันที่ 12 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายวิชาสุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงงานอาหาร นำนิสิตศึกษาดูงาน
 
     

รายวิชาสุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงงานอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการสุขาภิบาลโรงงานและระบบผลิตน้ำประปา

 

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม และอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทองนำนิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาสุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงงานอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ออกศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสุขาภิบาลโรงงานและระบบผลิตน้ำประปาในสถานที่จริง ซึ่งในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ระบบบำบัดน้ำเสียสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง และช่วงบ่ายลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีประสบการณ์จริงและเกิดการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงหลังจากสำเร็จการศึกษา