ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 พ.ย.61 ถึงวันที่ 25 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
     

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตาม Outcomes-Based Education และ Backward Design
ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม นิวซีซัน สแควร์ หาดใหญ่ 

          วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ รองคณบดี อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร อาจารย์ และนางพัชรี ม่วงรักษ์ เจ้าหน้าที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตาม Outcomes-Based Education และ Backward Design ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม นิวซีซัน สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ