ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตัวแทนนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร PSU-FoSTAT Food Innovation Contest 2019: South Region
 
     

ตัวแทนนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

PSU-FoSTAT Food Innovation Contest 2019: South Region

ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร นำตัวแทนนิสิตภายในสาขาเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร PSU-FoSTAT Food Innovation Contest 2019: South Region ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการจัดประกวดภายใต้แนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม: อาหารเพื่อสูงอายุ/อาหารเพื่อสุขภาพ (Innovation for Food Industry: Food for Aging/Better Food) ทั้งนี้ นิสิตจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ “SIXTY UP” และได้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ตัวแทนนิสิตทีม บัวหลวง ที่เข้าร่วมประกวดมี ดังนี้

1.       นางสาวณัฐวณีย์ หมื่นภักดี

2.       นางสาวทิพวรรณ ศรีสวัสดิ์

3.       นางสาวอาราวดี เจรินนารถ

4.       นางสาวอิสริษา เกศรินทร์

5.       นางสาวจิราภา ฤทธิ์ฉิม

และเพื่อนๆ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร