ประชาสัมพันธ์นิสิต
เริ่มแสดง :: 18 ม.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปฏิทินกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
 
     

แผนปฏิทินกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ôôôôôôôôôôôô

          กลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ประกาศแผนปฏิทินกิจกรรมหลักสูตรกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเรียนมาเพื่อนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิทันดังกล่าว