ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในโครงการ YOUNG SMART ABI ครั้งที่ 2
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ภายในโครงการ YOUNG SMART ABI ครั้งที่ 2

ôôôôôôôôôôôô

          คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการ Young Smart ABI ครั้งที่ 2 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธื ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 สมัครได้ด้วยตนเองหรือสมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ดังนี้

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์-คณิต /ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์ทั่วไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/สาขาคหกรรม/สาขาเกษตรกรรม/สาขาประมง/สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
- เป็นผู้มีความประพฤติดี
- มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

- ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบน)
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)