ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 ม.ค.62 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าพบคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 
     

ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
เข้าพบคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ôôôôôôôôôôôô

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ) พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่เข้าพบคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเข้ารับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนปัญหาการจัดสรรงบประมาณ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนมีการซักถามแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในคณะ ทั้งนี้ คณบดี คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอขอบคุณการรับฟังทุกความคิดเห็นที่คณะฯ ได้เสนอแนะไป