ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ก.พ.62 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวด idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวด idea สร้างสรรค์
Smart Start Idea by GSB Startup

ôôôôôôôôôôôô

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวด idea สร้างสรรค์ ทั้งสิ้น 4 รางวัล จาก 5 รางวัล Smart Start Idea by GSB Startup (โจทย์ประจำเดือน มกราคม 2562) ภายใต้โครงการ "สร้างธุรกิจสำหรับเทศกาลแห่งความรัก" โดยมีรายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทดังนี้

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม POWER ROSES ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท มีสมาชิกในทีม

นางสาวจิราภา ฤทธฉิม

นางสาวณัฏฐริณีย์ หมื่นภักดี

นางสาวทิพวรรณ ศรีสวัสดิ์

นางสาวธาราวดี เจริญนารถ

นางสาวอิสริยา เกศรินทร์

 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อทีม ROSE JAM ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท มีสมาชิกในทีม

 

นางสาวเกศสุดา เพชร์ฤทธิ์

นางสาวจรัญญา หะหมาน

นางสาวจันทร์จิรา คงบันนึก

นายดลหะรีด และตี

นางสาวนุชตะวัน รัตนบุรี

 รางวัลชมเชย ชื่อทีม สื่อรักรสสตรอเบอรี่ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท มีสมาชิกในทีม

นางสาววาธิณี ชาญแท้

นางสาวณัฐธิดา มั่นเหมาะ

นางสาวทิพยสุดา คงทองคำ

นางสาวหทัยชนก นิจจํารูญ

 รางวัลชมเชย ชื่อทีม Catty loveliness ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท มีสมาชิกในทีม

นางสาวหทัยภัทร ทิพย์มาก

นางสาวสุทิศา ณ สงคราม

นางสาวดวงฤดี ทองสุข

 โดยมี อาจารย์ ดร. รัทรดา เทพประดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษาทีมทุกกลุ่ม