ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 มี.ค.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอความร่วมมือนิสิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ผ่านระบบของ สกอ.
 
     

>> สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
>> คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ขอความร่วมมือ นิสิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (รอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เดือนกันยายน 2562)
ร่วมตอบแบบสอบถามการมีงานทำ ในระบบภาวะการงานทำของบัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พร้อมให้นายจ้างตอบแบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มีนาคม 2562

ระบบภาวะการมีงานทำ คลิก http://www.employ.mua.go.th/index.php/MjV8fGdyYWQ

แบบฟอร์มนายจ้างตอบกลับมหาวิทยาลัย (ส่งกลับมายังคณะ)
https://edoc.tsu.ac.th/…/2019-…/101402-12-3-2019t11_50_5.pdf