ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพักสำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2562