ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี
 
     
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ


************************

ขอแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว และรองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับปริญญาโท
เรื่อง "แอนไซม์ไลเปสจาก hopatopancreas กุ้งขาวแวนาไม (Litopenaeus vannamei): 
การแยกส่วนจำแนกคุณลักษณะ และการประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล

จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์