ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.62 ถึงวันที่ 21 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

****************************************************

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า และ Professor Dr.Srinivasan Damodaran เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION เรื่อง “Thermoseparating Aqueous Two-Phase System for the Recovery and Partition of Pepsin from lizardfish (Saurida micropectoralis) Stomach” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on the 4th Industrial Revolution and its Impacts” ระหว่าง 27-28 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช