ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.62 ถึงวันที่ 21 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

****************************************************

ขอแสดงความยินดีกับ นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า และ Professor Dr.Srinivasan Damodaran เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION เรื่อง Biochemical Properties of Partially Purified Lipase From Nile Tilapia Viscera” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on the 4th Industrial Revolution and its Impacts” ระหว่าง 27-28 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช