ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
 
     
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ

*******************************************
 
                เมือวันที่ 10 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณาจารย์ หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านทุ่งลานโยพัฒนา อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เป็นเจ้าภาพการจัดงาน พร้อมกันนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพได้สนับสนุนขนมเค้กส้มหน้านิ่ม (แบบใส่ใจสุขภาพ) ต่อผู้สูงอายุจำนวนกว่า 30 คน ทั้งนี้ รองคณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในงานอีกด้วย