ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีบรรพต หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมศรีบรรพต หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้มีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนิสิตรุ่นน้องและนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกันครบ โดยเริ่มต้นโครงการโดย อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท แก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษาดังกล่าว โดยมีเนื้อหาถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติหลังสำเร็จการศึกษา การพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้ทันสมัยตามทันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการอ่อนน้อมถ่อมตนและการอดทนขยันต่อหน้าที่การงานที่จะออกไปปฏิบัติในอนาคต หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม ตัวแทนคณาจารย์ ให้โอวาทแก่นิสิตและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในกิจกรรมยังมีการกราบลาคณาจารย์และระลึกสถาบันโดยการที่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงถึงความรักแกอาจารย์ผู้สอน

          ทั้งนี้ ช่วงบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อการเตรียมตัวสู่โลกการทำงานโดย ผศ.ดร.พรพิมล มะยะเฉียว บรรยายในหัวข้อเทคนิคการตอบคำถามในการสัมภาษณ์งาน โดย ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม และแนะนำให้นิสิตกรอกข้อมูลภาวการณ์มีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยนางสาวปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งการบรรยายดังกล่าวข้างต้นครอบคลุมการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ทั้งการสัมภาษณ์งาน การเตรียมความพร้อมสู่สถานที่ทำงานอย่างมีความมั่นใจ พร้อมกันนี้ยังได้มีการถอดบทเรียนจากการฝึกสหกิจศึกษา การทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รวมไปถึงการสอบถามแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตและตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่นิสิตต้องออกไปทำงาน