ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 พ.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา (ภาคโปสเตอร์)
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย
การนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา (ภาคโปสเตอร์)

 

********************************

เรื่องที่ 1 นางสาวกรกมล บินหมัดหนี และนางสาวโนเรีย มะแซะ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา (ภาคโปสเตอร์) ในชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นกรอบจากปลาที่ไม่ผ่านคุณภาพด้านกายภาพจากกระบวนการผลิตปลากระป๋อง

เรื่องที่ 2 นางสาวพรสินี แก้วจันทร์ทอง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในโอกาสได้รับรางวัล “ชมเชย” การนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา (ภาคโปสเตอร์) ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการขูดหนังปลาทูน่าโดยการใช้อุปกรณ์เสริมขาเหล็กรองถาดสะอาดและรางสไลด์ 

ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562