ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
 
     
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราาฎร์ธานี 
ในวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2562

************************************


            เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมไอบิส บ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมจัดทำแผนและชี้แนะแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมการจัดทำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของคณะอุตสาหกรรมเกาตรและชีวภาพ รวมทั้งการวางแผนและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ และตลาดแรงงาน ตลอดจนการวางแผนและการจัดทำแผนการรับนิสิตของสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งเป็นสาขาที่เปิดใหม่และจะมีการรับนิสิตในปีการศึกษา 2563