ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 
     
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมบัวหลวง 1 และห้องประชุมบัวหลวง 2 อาคารสัมมนาคาร


**************************************
             เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมบัวหลวง 1 และห้องประชุมบัวหลวง 2 อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีท่านคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ) พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์) ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว) และคณาจารย์ในคณะ ให้การต้อนรับผู้ปกครองอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ คณบดี ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและพบปะผู้ปกครองของนิสิตใหม่อย่างเป็นกันเองและอบอุ่น พร้อมกันประธานสาขาได้มีการนำเสนอรายละเอียดหลักสูตร และรายละเอียดการเรียนการสอนของคณะอย่างครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ปกครอง และในตอนท้ายของการประชุม ผู้ปกครองได้รับชมคลิปวิดีโอการต้อนรับนิสิตใหม่จากศิษย์เก่าของคณะ พร้อมมีกิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดูแลนิสิต และเพื่อการพูดคุยการดูแลนิสิตในที่ปรึกษาต่อผู้ปกครองของนิสิตใหม่

"คณะขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้ใจให้คณะดูแลบุตรหลานของท่าน
และเราสัญญาว่าจะดูแลลูกของท่านประดุจดังลูกของเราเอง"