ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการปฐมนนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 
     
                   วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ) ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งมี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติบรรยายและแนะนำแนวทางการศึกษาในหัวข้อ "เรียนอย่างไรไม่โดนรีไทร์" และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีอาหาร ให้เกียรติแนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รวมถึงคุณจรรยา ชูทับ หัวหน้าสำนักงาน แนะนำบุคลากรสายสนับสนุนในสำนักงาน ทั้งนี้ ช่วงท้ายของกิจกรรมช่วงเช้ายังมีการผูกข้อมือนิสิตเพื่อรับขวัญและนิสิตได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่ออาจารย์ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและมีรอยยิ้ม ซึ่งกิจกรรมช่วงบ่ายคณะฯ ได้มอบหมายให้สโมสรนิสิตฯ จัดกิจกรรม "สโมสรนิสิตพบนิสิตใหม่" ภายในกิจกรรมดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการเดินแบบโชว์เครื่องแบบการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องแก่รุ่นน้อง การแนะนำคระทำงานของสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 และมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ และสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกแก่นิสิตใหม่