ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดให้บริการหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (Inno Agro Industry and Processing Development Unit)
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดให้บริการหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร

(Inno Agro Industry and Processing Development Unit)

*********************************************                     หน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร
 (Inno Agro Industry and Processing Development Unit) เป็นหน่วยทาี่พัฒนาและถุกคิดค้นชื่อขึ้นโดยคณาจารย์ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ณ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เพรียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ที่มีความเชึ่ยวชาญ ภายใต้อุดมการณ์ที่มีความคิดเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเกษตรให้ความความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรพร้อมยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยในทิศทางที่ดีขึ้น

    


                    ทั้งนี้ หน่วยจะเน้นการพัฒนาคุณภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร อีกทั้งยังเป็นคณะทาี่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่พร้อมให้บริการวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซึ่งหน่วยบริการดังกล่าวจะมีการบริการครอบคลุม การบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การจัดฝึกอบรม การให้บริการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ การบริการสำหรับโครงการภาครัฐและภาคเอกชน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร และการพัฒนาสูตรหรือการพัฒนาผลผลิตในเชิงกระบวนการแปรรูป ให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 

    ******************************************************************

>> ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ <<
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
หรือ โทร. 074 609 618 หรือ 074 609 600 ต่อ 3408 (คุณเสาวลักษณ์ ทองทวี)
 

******************************************************************