ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ย.62 ถึงวันที่ 20 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปเนื้อไก่ปลดประจำการ
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปเนื้อไก่ปลดประจำการ (ไก่พื้นเมือง)
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

*************************************

 

"ไก่ปลดประจำการ คือ ไก่ที่แก่ และเนื้อแข็ง เป็นปัญหาต่อการจำหน่าย ถึงจำหน่ายได้ก็มีราคาที่ถูก"

               คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จึงได้มีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปกผลิตภัณฑ์​จากไก่ปลดประจำการขึ้น เพื่อตอบสนองเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียงขึ้นในวันที่ 20-21 กันยายน 2562 การแปรรูปเนื้อไก่ปลดประจำการเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป แต่หลักสูตรดังกล่าวจะมีการอบรมและผสมผสานให้ความรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์อาหาร ที่จะทำให้เนื้อไก่มีความนุ่ม ไม่เหนียว และที่สำคัญคือการคงรสชาติเดิมของไก่ไว้ ทำให้มีรสชาติอร่อยและน่ารับประทาน

   

   

   

   
 

             โดยโครงการดังกล่าวมี อาจารย์ ดร.รสวันต์ อินทรสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมสาธิตการทำผลิตไก่สวรรค์ และไก่ฝอย จากเนื้อไก่ปลดประจำการ อีกทั้ง มีอาจารย์วิศาล อดทน อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณ์ของเนื้อไก่ ในวันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการผลิต และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการมีความสุขกับการทำผลิตภัณฑ์ และสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจแปรรูปในรูปแบบตนเองได้เลย

   

   


 

               ในวันที่ 21 กันยายน 2562 จะมีการอบรมเพิ่มเติมอีก 1 วัน ซึ่งจะเป็นเมนู ไก่หยอง และไก้แดดเดียว โดยมี อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง เป็นวิทยากรในกระบวนการผลิตและสอนเทคนิคการทำไก่ให้อร่อยและเป็นที่ต้องการของตลาด


#สนใจสอบถามรายละเอียด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เพิ่มเติมได้ที่ 074 609 618
หรือติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.abi.tsu.ac.th