ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ต.ค.62 ถึงวันที่ 22 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว
 
     


 
 
 
 

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และนายนฤเบศร์ ซังปาน นักวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนว มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องสราญรมย์ Ballroom โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    

                 โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตและสร้างเครือข่ายครูแนะแนว ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทางเลือก ทางรอดของการศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล) และมีการอบรมในหัวข้อเรื่อง “แนะแนวอย่างโปร ส่งเด็กโกอินเตอร์ & เด็ก Genใหม่ เข้าใจไม่ยาก” โดย อาจารย์อาภากร ราชสงฆ์ อาจารย์ ดร.ชคดี ไวยวุฒิ และ อาจารย์ ดร.ภูริทัต สิงหเสม สาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ และมีการแนะนำโครงการรับนิสิต ปีการศึกษา 2563 โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา (ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์)

              

             

ในกิจกรรมดังกล่าวคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ของคณะ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมมอาหาร ซึ่งครูแนะแนวให้ความสนใจในสาขาของคณะที่เปิดรับเป็นอย่างมาก และมีการสอบถามรายละเอียดอย่างจริงจังเพื่อไปแนะแนวการเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนในโรงเรียนต่อไป