ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 4 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ตัวแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์นานาโนเทค
 
     

 

 

          เมื่อวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และหัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (คุณจรรยา ชูทับ) เข้าศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562) ซึ่งได้รับการต้อนรับจากประธานหลักสูตรวิทยศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างดียิ่ง

 

                 

                   
 

          และในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง และ Food Innopolis จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายละเอียดการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการทางด้านเครื่องสำอาง ตลอดจนการศึกษาแนวทางการผลิตเครื่องสำสำอางที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต...