คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
ประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพคณะ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประเมิน
 
 
การประกันคุณภาพคณะ กลับหน้าหลัก
      แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
-->  page 1