คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
วิจัย
กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร กลับหน้าหลัก
    ด้านเคมีอาหาร