คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
ศิษย์ปัจจุบัน/ศิษย์เก่า
 
 
กลับหน้าหลัก
    หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   
1. ปรัชญา

    รอบรู้ทฤษฎี  มีทักษะปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

2. วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
      1. มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
      2. อธิบายทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

      3. สามารถปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

      4. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย

      5. ประมวลความรู้ด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดให้มีมาตรฐานวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพื่อประกอบอาชีพ
      6. สื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม

      7. มีความอดทนและรับผิดชอบต่อหน้าที่

      8. มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงคุณภาพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนำเสนอ

3. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า                132    หน่วยกิต


4. โครงสร้างหลักสูตร

    
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
         ไม่น้อยกว่า                30      หน่วยกิต

    ข. หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า                96      หน่วยกิต
      -วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                                            38      หน่วยกิต
      -วิชาเอก                             ไม่น้อยกว่า                 58
      หน่วยกิต

       แผน 1 (โครงงานนิสิต)
                   วิชาเอกบังคับ                                           46      หน่วยกิต
                   วิชาเอกเลือก                                           9      หน่วยกิต
                   วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ                                     3      หน่วยกิต

       แผน 2 (สหกิจศึกษา)
                   วิชาเอกบังคับ                                           45      หน่วยกิต
                   วิชาเอกเลือก                                           3      หน่วยกิต
                   วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ                                   10      หน่วยกิต
 
    ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า                  6      หน่วยกิต