คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
วิจัยและห้องปฏิบัติการ
การสนับสนุนทุนวิจัยของคณะ
รางวัลผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มขอยืมเครื่องแก้ว
   วิธีปฏิบัติงานของผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
   ความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร
   ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ
   ระเบียบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
   แนวทางปฏิบัติการขอใช้เครื่องแก้ว
   ความปลอดภัยห้องแปรรูป
   ความปลอดภัยใช้งานห้องเย็น
   แผนผังการขอคืนเครื่องแก้ว
   แผนผังการขอยืมเครื่องแก้ว
 แผนผังการเก็บเครื่องแก้ว

ตารางการจัดการตู้เก็บอุปกรณ์สำหรับอาจารย์
บันทึกการขอใช้ห้องเรียนปฏิบัติการ

บันทึกการขอใช้ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการต่างๆ-นอกเวลาราชการ